Krąg Przyjaciół :

Nauczanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego Ojciec święty Jan Paweł II nazwał Prymasem Tysiąclecia, stanowi trwałą wartość dla kultury i historii narodu polskiego. Aby upowszechniać i utrwalić to dziedzictwo w społeczeństwie, potrzebne jest zaangażowanie wielu ludzi. W tym celu w 1993 roku powstał Krąg Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia. Działa on pod kierunkiem Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, będącego Kościelną osobą prawną. Patronat nad działalnością Kręgu sprawuje Arcybiskup Warszawski.


Celem działalności Kręgu jest upowszechnianie dziedzictwa Stefana kardynała Wyszyńskiego poprzez:

  • poznawanie dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia,
  • upowszechnianie nauki zawartej w jego pismach,
  • skupianie środowisk zainteresowanych nauczaniem i duchowością Prymasa Tysiąclecia,
  • organizowanie rekolekcji, spotkań formacyjnych, konferencji, sympozjów i seminariów upowszechniających
  • nauczanie Stefana kardynała Wyszyńskiego
  • świętowanie rocznic związanych z życiem i pasterzowaniem Stefana kardynała Wyszyńskiego,
  • wspieranie jego dzieła poprzez modlitwę, życzliwość i pomoc materialną,
  • kształtowanie swojego życia w oparciu o duchowe wartości, jakimi żył Prymas Tysiąclecia.

Obecnie Krąg liczy ok. 600 członków. Pierwszym przewodniczącym Rady Kręgu i jego promotorem był Arcybiskup Bronisław Dąbrowski. Członkami Kręgu są biskupi, księża diecezjalni i zakonni, oraz przeważająca liczba świeckich, wśród których znajdują się osoby znające osobiście Kardynała Wyszyńskiego, jak i młodzi, odkrywający jego niezwykłą duchowość i wkład w historię Polski.